สิ นเชื่ อเป๋าตังใครๆก็ยื มได้

นายสุพัฒนพงษ์ พั นธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิ ดเผ ยว่า

จากการช่วยเหลือประชาช นผ่านระบบอีเพย์เมนต์ที่รั ฐบ าลโอนเงิ นช่วยเหลือให้ประชาช นผ่านแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง

หลายโครงการในช่วงที่เกิ ดสถ านก ารณ์ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประชาช นมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกร รมและเรียนรู้การใช้จ่ายเ งิน

ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ได้รวดเร็วโดยความสำเร็จในเรื่องนี้รวมทั้งข้อมูลที่รั ฐบ าลได้รับในช่วงที่ผ่านมารั ฐบ าล

กำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโย ชน์ทางเศ รษฐกิจเพิ่มขึ้น ในส่วนหนึ่งที่รั ฐบ าลกำลังศึกษาอยู่คือในอนาคตอาจให้ประชาช น

สามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่านแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง ซึ่ งจะช่วยให้ประชาช นเข้าถึงสิ นเชื่ อได้มากขึ้น

และประชาช นที่มีเงิ นออมเพียงพอที่จะสามารถปล่อยกู้และรับความเสี่ ยง ได้ก็ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเงิ นกู้ได้ตามกฎหมายที่รั ฐบ าล

กำหนดซึ่ งรูปแบบนี้ในประเทศจีนมีการดำเนินการโดยบริษั ท Alibaba มีบริษัทลูกที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยใช้ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์

(AI) ช่วยวิเคร าะห์เค รดิตของผู้กู้เงิ นทำให้การปล่อยกู้เงิ นผ่านระบบแอพพลิเคชั่ นสามารถทำได้

สำหรับกลไกที่จะมารองรับของภาครั ฐอาจจะมีหน่วยงานกลางอาจจะเป็นรูปแบบสถ าบันขึ้นมาช่วยรับประกันการปล่อยเงิ นกู้บ างส่วน

โดยประชาชนที่มาปล่อยกู้ผ่านช่องทางนี้จะต้องรับความเสี่ยงเองบางส่วนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่สูงตามอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

เรื่องนี้มีทีมที่ช่วยดูอยู่ว่าในเรื่องการต่อย อดจากโครงการต่างๆที่เป็นลัก ษณะการส่งเสริ มเศร ษฐกิจดิจิทัลในประเทศจะเป็นอย่ างไร

ซึ่งจุดหนึ่งเร ากำลังดูเรื่องความเป็นไปได้ของการกู้ยื มเงิ นกันระหว่างประชาช นที่มีระบบเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ ยง

หากสามารถทำได้ก็ลดข้อจำกัดของการเข้าถึงเงิ นทุนของประชาช นและเอสเอ็มอี

ขณ ะที่ในส่วนที่่ทำไปได้คืบหน้ามากคือการทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการให้ประชาช นเข้ามาค้ าขายผ่านช่องทางออนไลน์

ซึ่ งก็จะผ่านแอพฯ เป๋าตังอีกเช่นกัน อนาคตแอพนี้จะต่อยอดไปสู่อะไรได้อีกมาก