ร าค าท องวันนี้ล่าสุดตล าดเช้าวันอาทิ ตย์ ปรั บขึ้น 50 บ าท

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตลาดเช้าวันเสาร์ ปรับขึ้น 50 บ าท

โดยร าค า “ทองคำแท่ง” ขายออกบ าทละ 27,900 ร าค า “ทองรูปพรรณ” ขายออกบ าทละ 28,400

วันที่ 23 พ.ค. 64 สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.24 น.

ร าค าทองปรั บขึ้น 50 ส่งผลให้

ทองคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 27,800 ขายออกบ าทละ 27,900 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 27,303.16 ขายออกบ าทละ 28,400 บ าท.