เงิ นเข้าแล้ว ได้เงิ นก้อน 8,000 บ าท

เร าช นะ กลุ่มท บทวนสิ ทธิ ทั้งกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศษ หรือกลุ่มเปร าะบ าง และกลุ่มที่ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์

www.เร าช นะ.com แต่ไม่ผ่านการคัดกร อง ยื่นเอกสารการยืนภาษีเงิ นได้บุคคลธร รมดา 63 ไปแล้ว ทั้ง 2 กลุ่ม

ผลออกแล้วประกาศผลการท บทวนสิ ทธิ ให้เข้าตร วจสอบสิ ทธิเร าช นะ ทาง www.เร าช นะ.com

ซึ่งเร าช นะรอบเก็บตกนี้ กลุ่มผู้ที่ผ่านจะได้รับเงิ นเยี ยวย า 9,000 บ าท

ทั้งนี้ การประกาศท บทวนสิท ธิรอบนี้คือ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้แสดงความประสงค์ขอท บทวนสิท ธิ์ทางเว็บไซต์เร าช นะ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 13 พฤษภาคม

ที่ผ่านมา ประชาช นกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิ ทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเงิ นได้บุคคลธ รรมดาของปีภาษี 2563

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด และกลุ่มผู้ลงทะเบี ยนที่ผลการทบทวนสิ ทธิ์ในกรณีอื่นๆ

ผู้ที่ยื่นทบทวนสิ ทธิ สามารถเช็ คสถ านะได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

หรือ Call Center ของธนาค ารกรุงไทย โทร. 0 2111 1122 ได้ดังนี้

1.เข้าเมนู ตร วจสอบสถ านะผู้ได้รับสิ ทธิ

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบั ตรประจำตัวประชาช นผู้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิ ด

3.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้ อยแล้ว กดปุ่ม ตร วจสอบสถ านะ

ในส่วนของไทม์ไลน์การโอนเงิ นเข้า เร าช นะรอบเก็บต ก ผู้ผ่านการทบทวนสิ ทธิ จะได้รับสิทธิเร าช นะ 9,000 บ าท

วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.64 ตรวจสอบสิท ธิเร าช นะ ประก าศผลการทบทวนสิ ทธิ

วันเส าร์ที่ 22 พ.ค.64 เงิ นเข้าแอปฯเป๋าตัง หรือ บั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด (ตามกลุ่มการลงทะเบี ยน) งวดแรก 8,000 บ าท

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พ.ค.64 เงิ นเ ร าช นะเช้าแอปเป๋าตัง 1,000 บ าท สำหรับกลุ่มลงทะเบี ยนเอง ผ่านเว็บไซต์เร าช นะ

วันศุกร์ ที่ 28 พ.ค. 64 เงิ นเข้าบั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด 1,000 บ าท สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศษ

อย่ างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิท ธิเร าช นะ ผ่านแอปฯเป๋าตัง อย่ าลืมยืนยันตัวตนบนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิท ธิเร า ช นะ สิท ธิเร าช นะ 9,000 บ าท

ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย64 ทุกร้ านธงฟ้า ร้ านค้ าบ ริการที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง และเร าช นะ