พรุ่งนี้ เตรี ยมรับเงิ น 1000 บ าท

สำหรับมาตรการ เร าช นะ และ ม.33เร ารักกัน นับเป็น 2 มาตรการที่มติคณ ะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบอนุมัติให้มีมาตรการช่วยเหลือประชาช นในการเพิ่มกำลังซื้ อช่วง CV-19 ระลอกที่ 3 เป็นการเร่งด่ วน

เพื่อช่วยเหลือประชาช นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถ านกา รณ์การแพ ร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ครั้งนี้

ซึ่ งแนวโน้มข ณะนี้ยังคงพบผู้ติดจำนวนมาก

ม.33เร ารักกัน

โดยทั้งมาตรการเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน ครม.ได้เพิ่มวงเงิ นเยี ยวย าให้ผู้ที่เคยได้สิท ธิทั้งหมด โดยไม่ต้องล งทะเบี ยนให ม่

เป็นจำนวนเงิ น 2,000 บ าทต่อร าย ซึ่ งจะเป็นการแบ่งจ่ายเงิ นเยี ยวย าเหมือนในรอบที่ผ่านมา เป็นร ายสัปดาห์

สัปดาห์ละ 1,000 บ าท ทั้งผ่านแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน)

และบั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ไทม์ไลน์จ่ายเ งิน ม.33 เร ารักกัน เงิ นจะโอนเข้าทุกวันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64 และวันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64

วิธีตร วจสอบสถ านะเงิ นเยี ยวย า ม.33 เร ารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

1.คลิกเข้าไปที่ ตรวจสอบสถ านะผู้ได้รับสิ ทธิ

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบั ตรประจำตัวประชาช น 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล รวมถึงวันเดือนปีเ กิด

3.คลิกที่ปุ่มตร วจสอบสถ านะ

4.ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงิ นเยี ยวย า

อย่ างไรก็ตาม ในวันพรุ่ งนี้ 24 พ.ค.64 กลุ่มที่ได้สิ ทธิ์ ม.33เร ารักกันกัน เตรี ยมรับเงิ นเพิ่มงว ดแร กคนละ 1,000 บ าท