เร าช นะแลกสิ ทธิ์ เป็นเงิ นส ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผ ยความคืบหน้าของโครงการเร าช นะว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กระทร วงการคลังได้ตร วจพบธุรกรรมที่เข้าข่ ายฝ่าฝื นหลักเก ณฑ์

หรือเงื่ อนไขของโครงการ จึงได้ทำการระงับสิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจำนวน 7 ร ายเพิ่มเติม

จากที่ได้มีการระงับสิ ทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการแล้ว 2,905 ร าย เนื่ องจากตร วจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายมีความผิ ดปกติ

หรือเข้าข่ายผิ ดหลักเก ณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการเร าช นะ เช่น การรับแลกวงเงินเป็นเงินสด เป็นต้น

กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาช นในการแจ้ งเบ าะแสของผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว

และขอเรียนว่า กระทรวงการคลังจะเข้ มงวดในการติดตามตร วจสอบประชาช นและผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ายผิดหลักเก ณฑ์

หรือเงื่ อนไขของโครงการอย่ างใกล้ชิ ด

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งช าติ กรมการค้ าภายใน กระทร วงพาณิ ชย์ เป็นต้น

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและขย ายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินค ดีต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาช นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโค รงการของกระทรวงการคลังปฏิบั ติตามหลักเก ณฑ์

หรือเงื่ อนไขของแต่ละโครงการอย่ างเค ร่งครั ด เพื่อไม่ให้เสี ยสิท ธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคต

และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 7 ราย

ขอให้ชี้แ จงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (โครงการเร าช นะ) ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ตามข้อความแนะนำที่ปร ากฏขึ้นในแอปพลิเคชั น ถุงเงิ น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลัง

จะดำเนินการตามหลักเก ณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตร วจสอบข้อเท็จจริงและเรื่ องร้องเรียนสำหรับโครงการเร าช นะต่อไป

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของโครงการเร าช นะ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับสิท ธิ์รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.9 ล้ านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศ รษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,987 ล้ านบ าท และมีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ

ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงิ นสิ ทธิ์เดิม จำนวน 7,000 บ าท แล้ว จำนวน 25.6 ล้ านคน

ซึ่ งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชั น ถุงเงิ น

ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเร าช นะ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริ การที่ลงทะเ บี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจการ

มีร ายละเอี ยดดังนี้ 1) ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านคน

ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพั นธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,965 ล้ านบ าท

2) ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั น เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เรา ช น ะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิท ธิ์ร่วมโครงการเร าช นะ แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านคน และมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นต้นมา จำนวน 116,315 ล้ านบ าท

และ 3) ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้ านคน

มียอดใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,707 ล้ านบ าท