วิธีสมั ครLINE BK กู้ยื ม 12,000 บ าท ไม่มีง านปร ะจำก็กู้ได้

ในปั จจุบันนี้การยื่ นขอ สินเชื่ อเงิ นกู้ยืม นั้น สามารถดำเ นินการได้ง่า ยขึ้น ผ่านทางแ อปมือถื อมากมาย

ซึ่งวันนี้ Bang jaab.com มีบริการ แอปยื มเงิ น ที่น่าสนใจ และ ไว้ใจได้ สำหรับ LINE BK มีวงเงิ นกู้ยืม

ตั้งแต่ 5,000 ถึงสู ดสุดที่ 800,000 บ าท หรือ ไม่เกิน 5 เท่ าของร ายได้ อนุมั ติเร็ วสุดเพียง 10 นาที ไม่มีร ายได้ประจำก็สามารถยื มได้

บริการ กู้ยื มเ งิน กับ ​​​​​LINE BK เป็นบริการสินเชื่ อบุคค ลแบ บดิจิทัลรูปแบ บใ หม่ ที่ได้รับความนิย มเป็นอย่ างมาก

โดยผู้ใช้บริการส ามารถขอวงเ งินสินเ ชื่อได้ด้วยตัวเ องง่าย ๆ ผ่า นทางแ อป LINE ผู้ไม่มีร ายได้ประจำ

หรือไม่มีสลิปเ งินเดือน เช่ น พ่ อค้ าแ ม่ค้ า ฟรีแล นซ์ และผู้ที่ทำธุร กิจส่วนตัวขน าดเล็ก

เพียงมีร ายได้ขั้นต่ำ 7,000 บ าทต่อเดือนก็สาม ารถสมัครใช้บริก ารได้

ร ายละเอียด กู้ยื มเ งิน LINE BK

วงเ งินกู้ยื ม

-กู้ยื มเ งิน ได้ตั้งแต่ 5,000-800,000 บ าท

-สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ าของร ายได้

ร ายได้ขั้นต่ำในการสมั คร

-มีร ายได้ขั้นต่ำ 7,000 ก็สมั ครได้แล้ว

-ไม่มีร ายได้ประจำก็ยื มเงิ นได้

จุดเด่น กู้ยื มเ งิน LINE BK

-ไม่ต้องใช้สลิปเงิ นเดื อน

-อนุมั ติไว รู้ผลทันที ใน 10 นาที

-ถ อนเ งินสดได้สะด วกสบ ายทุกที่ทุกเวลา ไม่มีค่ าธรร มเนี ยม

-ไม่มีร ายได้ประจำก็ยื มได้ ไม่ต้องใช้ส ลิปเ งินเดื อน ใช้เ พียงร ายการเดินบั ญชี

-อัตร าดอกเบี้ ยพิเศ ษ 9.99% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 เดือน

-ฟ รีค่ าธรร มเนี ยม

คุณสมบั ติขอ กู้ยื มเ งิน LINE BK

-บุคคลธร รมดา อ ายุระหว่าง 20 – 60 ปี

-สัญช าติไ ทย

-มีร ายได้ขั้นต่ำ 7,000 บ าทต่อเดื อน

-ผู้ประกอบอาชี พอิสร ะหรือเ จ้าของกิ จการ มีร ายได้ขั้นต่ำ 9,000 บ าทต่อเดือน

-ต้องมีบัญชีเงิ นฝาก LINE BK

วิธีสมั คร กู้ยื มเ งิน LINE BK

ขั้นตอนการสมั คร กู้ยื มเ งิน LINE BK คลิกที่นี่

เอกส ารสมั คร กู้ยื มเ งิน LINE BK

-เพีย งเป็นลู กค้ าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่ นเอกส ารเพื่อยืนยั นตัวตน

-ใช้เพี ยงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าใ หม่ธนาค ารกสิ กรไทย

-สำเน าบั ญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

-ถ้ามีบั ญชีกสิกรเ ดินบั ญชี 6 เดือนขึ้นไป ขอวงเงิ นได้เลย แล้วถ้าต้องการขอเพิ่ มวงเงิ นยื่นเอกส ารเ พิ่มได้

-ถ้าไม่มีบั ญชีกสิ กรไทย อัพโห ลดสเต ทเ ม้นท์ธนาค ารอื่นแ ทนได้