ทุ บสถิติสุงสุด ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้อังค ารที่ 21 พฤ ษภาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.28 น.

ปรับขึ้นพร วด 250 บ าท ทุบสถิติสุงสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเที ยบกับประกาศร าค าซื้ อข ายครั้งสุดท้ ายของวันจั นทร์

ที่ตลอดทั้งวันมีการประก าศร าค าทั้งหมด 2 รอบ และเป็นการป รับขึ้นติดต่อกันทั้ง 2 รอบ รวม 250 บ าท ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 4 เดือน

ร าค าซื้ อข ายทองคำในประเท ศช นิด 96.5% วันเส าร์ที่ 21 พฤ ษภาคม 2564 (ประก าศค รั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 28,300 รับซื้ อบ าทละ 27,197.04

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,800 รับซื้ อบ าทละ 27,700

ร าค าซื้ อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,050 รับซื้ อบ าทละ 26,954.48

ร าค าทองแท่ง ขา ยออกบ าทละ 27,550 รับซื้ อบ าทละ 27,450