เร าช นะ โอ นเงิ นวันแ รก เกิ ดปั ญหา

วันที่ 20 พ.ค. 2564 จากกรณีคณะรั ฐมนตรีได้มีมติเ ห็นชอบให้สนั บสนุนวงเ งินสิ ทธิ์เพิ่ มเ ติมให้แก่

ผู้ได้รับสิ ทธิ์ภายใต้โ ครงการ เร าช นะ ที่ไม่เคยขอส ละสิ ทธิ์การเข้ าร่วมโคร งการฯ ค นละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 สัปด าห์ รวมเป็นเ งิน 2,000 บ าท ทั้งนี้ ประชาช นจะได้รับการโ อนวงเงิ นสิ ทธิ์

ตามช่ องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่ มโดยอัตโนมั ติ โดยประชาช นกลุ่มที่รับสิ ทธิ์ผ่านทางแ อปพลิเคชั น เป๋าตัง

จะได้รับการโอ นวงเงิ นสิท ธิ์ดังนี้

– เงิ นงว ดแรก 1,000 บ าท เข้ าวันพฤหั สบดีที่ 20 พ.ค. 2564

– เงิ นงว ดสอง 1,000 บ าท เ ข้าวันพฤหั สบดีที่ 27 พ.ค. 2564

ส่วนประชาช นกลุ่ มผู้มี บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และประชาช น กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ วยเห ลือเป็นพิเ ศษ หรือ

กลุ่ มผู้ไม่มีสม าร์ทโ ฟน จะได้รับการโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ดังนี้

– เงิ นงว ดแรก 1,000 บ าท เข้าวันศุ กร์ที่ 21 พ.ค. 2564

– เ งินงว ดสอง 1,000 บ าท เข้าวันศุ กร์ที่ 28 พ.ค. 2564

สำหรับวงเงิ นสิท ธิ์ที่ได้รับสนั บส นุนเ พิ่มเ ติมดังกล่าวนั้น ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิ์สามารถใช้จ่ ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ล่าสุด พบว่ามีผู้ว่าได้รับสิ ทธิ์ เร าช นะ ซึ่งวันนี้จะได้รับการโอนเงิ น 1,000 บ าท

แต่เ ช็กย อดในกระเ ป๋าตังปร ากฏว่า ยอดเป็น0 และพบว่าเ กิดกรณีแบ บนี้หลายร าย