ม.33 เร ารักกัน เตรียมรับเ งินเยี ยวย า2เด้ง

ในการแพ ร่ระบ าดของไ วรั สCV ระลอกที่ 3

รั ฐบ าลได้ออกมาตร าการช่วยเหลือเยี ย วย าผู้ประกันตนมาตร า 33 (ม.33) ในระบบประกันสังคม 2 ด้าน

ด้านแรกคือ ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับเงิ น เยี ย วย า 2,000 บ าท จาก

โครงการ ม33เร ารักกัน เฟสที่ 2

อีกด้านหนึ่ง ผู้ประกันตนจะได้รับ การลดหย่ อนอัตร าเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเหลือ 2.5%

ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ม.33” เตรียมรับ เยี ย วย า 2,000 บ าทม.33” เตรียมรับ เยี ย วย า 2,000 บ าท

ผู้ประกันตน ม.33 รอเลย! รั ฐบ าลจะจ่ายเงิ นเยี ย วย าCV– 19 จำนวน 2,000 บ าท

ผ่านโครงการ ม33เร ารักกัน เฟสที่ 2 ในปลายเดือนนี้

สำหรับโครงการเยี ย วย าเฟสที่ 2 จะโอนวงเ งินให้ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 8.11 ล้านคน

ที่ได้รับการเยี ย วย าในเฟสที่ 1 แบบอัตโนมั ติ ไม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

ไทม์ไลน์การโอนเ งินเยี ย วย าในเฟสที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบละ 1,000 บ าท ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ผู้ประกันตนที่ได้รับวงเงิ นเยี ย วย าดังกล่าว สามารถใช้สิ ทธิผ่านแอปพลิเคชั นเป๋าตัง

ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้สิ ทธิผ่านบัตรประชาช นแบบสม าร์ท การ์ดได้

ซึ่งวงเงิ นดังกล่าวสามารถใช้ซื้อสินค้ าและบริการที่กำหนดได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จากเดิมกำหนดไว้แค่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564