กลุ่ มทบท วนสิ ทธิ์รับง วดแ รก 8,000 วันนี้

กลุ่มท บท วนสิ ทธิ์รับง วดแรก 8,000 วันนี้

22 พ.ค. 64 ความคื บหน้ าโค รงการ “เร าช นะ”

กระทร วงการคลั งยังทยอ ยโอนเงิ นเยี ย วย าให้แก่ผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโคร งการเ พิ่มเติมอย่ างต่อเนื่ อง

ล่าสุดวันนี้ 22 พฤ ษภาคม 2564 กระทร วงการคลั งได้โอนเ งินให้แ ก่ผู้

ที่ยื่นขอท บทวนสิ ทธิ์ที่ผ่านการคั ดกรองคุณสมบั ติเพิ่ มเติม จำนวน 8,000 บ าท

กลุ่มที่ได้รับเงิ นเยี ย วย าเร าช นะ 8,000 บ าท

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)

ที่ได้แสดงความประสงค์ ขอทบท วนสิ ทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

กลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์

โดยได้ยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563

ผ่านเค รือข่ ายอินเ ทอร์เน็ตของกรมสร รพากรภายในเวลาที่กำหนด ที่ผ่านการคัดกร องคุณสมบั ติ

กลุ่มขอทบท วนสิ ทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคล าดเคลื่ อนจากข้อเ ท็จจริง ที่ผ่านการคัดกร องคุณสมบั ติ

ช่องทางการเช็ กสิ ทธิ์ ตร วจส อบผลการทบท วนสิ ทธิ์เร าช นะ

1. เว็ บไซ ต์ www.เร าช นะ.com2. Call Center ของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

(ธนาค ารกรุงไทยฯ) หม ายเล ขโทรศัพ ท์ 0 2111 1122วิธีตร วจสอบผลการทบท วนสิท ธิ์ผ่านเว็ บไ ซต์ www.เร าช นะ.com

เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

กดเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาช น 13 หลัก/ชื่อนามสกุล/วันเดือนปีเกิด

กดตรวจสอบสถานะ

ระบบจะแจ้งว่าท่านผ่ านการตรว จสอบคุณสมบั ติได้รับสิ ทธิ์เร าช นะหรือไม่

ผู้ผ่านการคั ดกรองคุณสมบั ติจะได้รับการโ อนวงเงิ นสิทธิ์ 2 ครั้ง รวม 9,000 บ าท

ครั้งแรก จำนวน 8,000 บ าท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่สอง อีกจำนวน 1,000 บ าท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นพิเ ศษ (กลุ่ มผู้ไม่มีสม าร์ทโ ฟน)

สามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ านบั ตรป ระจำตัวประชาช นแบบอเ นกประส งค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประก อบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริ การที่เข้าร่ วมโ ครงการตั้งแต่วันที่ 22 พฤ ษภาคม – 30 มิถุน ายน 2564