อุตุฯเตื อนพ ายุฝนถล่ มห นัก

กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 – 27 พฤษภาคม 2564

ในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเ วณบริเ วณภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 23 พ.ค. 64 อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่อุณหภู มิต่ำสุด 24-28 องศาเซ ลเซี ยส

ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่งอุณหภู มิต่ำสุด 23-27 องศาเซ ลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 34-36 องศาเซ ลเซี ยสส่วนในช่วงวันที่

23 – 27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 33-35 องศาเ ซลเ ซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแร งบ างแห่งอุณหภู มิต่ำสุด 25-27 องศา เซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 36-38 องศาเซ ลเซี ยสส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 34-36 องศาเ ซลเซี ยสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 33-36 องศาเซ ลเ ซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซ ลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 32-36 องศาเ ซลเซี ยส