สิ นเชื่ อออมสิ น ประกาดปิ ด

20 พ.ค. 64 สิ นเชื่ อออมสิ น ปล่อยเงิ นกู้สูงสุด 10,000 บ าท ของธนาค ารออมสิ น

ที่กำหนดเดิมวันนี้ (20 พ.ค.) จะให้ประชาช นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากCV

ผ่าน แอพพลิเคชั่ น MyMo เฟสที่ 2

ทั้งนี้ เฟสที่ 2 ขย ายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้กู้ต้องเป็นลูกค้ าที่ดาวน์โหลดและใช้บ ริการแอป MyMo อยู่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564

ส่วนลูกค้ ากลุ่มอื่นธนาค ารจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป โปรดอย่ าหลงเชื่ อการแอบอ้างชื่อธนาค ารในการชั กชวน

หรือล่อลวงให้โอนเงิ นใดๆ ธนาค ารออมสิ นให้บ ริการทางการเ งินแบบดิจิทัลผ่านแอป MyMo เท่านั้น

แต่ล่าสุด ธนาค ารออมสิ นได้ออกประกาศว่า ธนาค ารออมสิ นแจ้งขอปิ ดรับการยื่นกู้สิ นเชื่ อสู้ภั ย CV ผ่าน MyMo ชั่ วคราว

เพื่อดำเนินการอนุมัติคำขอที่คงค้ างในระบบ จำนวนกว่าแ สนร ายการ และจะเปิ ดให้กดรับสิท ธิ์อีกครั้งร าวต้นสัปดาห์หน้า

สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสิ นเชื่ อแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาผ่าน MyMo ธนาค ารจะขย ายเวลาการกดทำสัญญ าออกไปให้จนกว่าจะกลับมาเปิ ดระบบอีกครั้ง

ซึ่ งจะประชาสัมพั นธ์แจ้งให้ทร าบโดยทั่วกัน ขอบพระคุณลูกค้ าธนาค ารออมสิ นทุกท่านและขออภั ยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อย่ างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่ น MyMo ของธนาค ารออมสิ น มีปัญหา ระบบล่มมาเกือบ 2 วัน

ซึ่ งเช้าวันนี้ (20 พ.ค.) ได้รับการแก้ไข และสามารถเข้าไปทำธุรกรรมได้แล้ว