เงิ นเข้าแล้ว เร าช นะ บั ตรคนจน

วันนี้รับเงิ น เร าช นะ จ่ายเงิ นเยี ยวย า 2,000 เข้า บั ตรคนจน เริ่มทยอยโอนสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.64 และงวดสอง วันศุกร์ที่ 28 พ.ค.64 มาตรการ “เราชนะ” รอบใหม่

เริ่มทยอยจ่ายเงิ นเยี ยวย าตามที่ค ณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายระยะเวลามาตรการและกรอบวงเงิ นช่วยเหลือเยี ยวย า

เพื่อช่วยเหลือประชาช นจากวิกฤติ CV19 ระลอกที่สาม โดยกำหนดให้วงเงิ นเยี ยวย าเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ได้รับสิ ทธิในมาตรการเร าช นะเดิม

ร ายละ 2,000 บ าท

ซึ่งมาตรการเร าช นะรอบให ม่นี้ จะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นร ายสัปดาห์เหมือนเช่นครั้งก่อน สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ซึ่ งวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 เป็นวันแรก ซึ่ งกลุ่มที่ได้รับกลุ่มแรกคือ ผู้ที่เค ยได้สิ ทธิเงิ นเยี ยวย าเร าช นะผ่านแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง

และจะได้รับการโอนเ งินเข้าแอพฯอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.2564

สำหรับกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจน และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ได้รับสิ ทธิผ่านบั ตรประชาช นแบบสมาร์ทก าร์ดนั้น

จะเป็นกลุ่มถัดไปที่ระบบจะโอนเงิ นเข้า โดยครั้งแรกจะได้รับเ งินในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 และครั้งที่สอง

จะได้รับเงิ นในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564 ซึ่ งสามารถใช้สิ ทธิได้ถึง 30 มิ.ย.2564