วิธีตร วจยอดเงิ น ในบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

สำหรับวันนี้อย่ างที่ทร าบกันดีว่าโค รงการเร าช นะ วันที่ 21 พฤษภาคม เงิ นเข้าครั้งแรก 1000 บ าท

หลายคนเกิ ดความสับส นเพราะในระบบขึ้น 675/700 ไม่ได้ขึ้นยอด 1,000 บ าท ไม่ต้องตกใจไปนะครับ

เร ามีวิธีเ ช็ ก จะได้ไม่ต้องไปต่อคิวย าวๆ โทรเช็ กกันได้ง่ายๆ

โดยกลุ่มบั ตรคนจนสามารถเช็ คยอดเงิ นเร าช นะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เบอร์ 0-2109-2345 มีขั้นตอนดังนี้

– กด 3 ตร วจสอบยอดวงเ งินคงเหลือ

– กด 8 วงเงิ นช่วยเหลื อโคร งการเร าช นะ

– กดเลขบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 16 หลัก หรือเลขบั ตรประจำตัวประชาช น 13 หลัก ตามด้วย #

– กดรหั ส ATM 6 หลัก ตามด้วย #

– ระบบจะบอกยอดเงิ นคงเห ลือ

2.เครื่อง EDC ข ณะเดียวกันผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถเช็ คยอดเงิ นคงเหลือได้ที่ร้ านค้ าที่มีเครื่อง EDC

ที่ไปใช้สิ ทธิได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

– นำบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐให้กับร้ านค้ าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ายเงิ น

– ร้ านค้ าจะนำบั ตรสอดเข้าเครื่อง และเลือกปุ่มสิ ทธิเร าช นะ

– ระบบจะระบุย อดเงิ นคงเหลื อของมาตรการเร าช นะ

3.ตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย

– นำบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย

– ใส่รหั สบั ตร ATM 6 หลัก

– เลือกเมนูบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

– เลือกเมนูขอดูยอดเ งินคงเหลือ

ทั้งนี้สามารถใช้สิ ทธิเร าช นะ ซื้ อสิ นค้ าและจ่ายค่ าบ ริการได้กับทั้งร้ านธงฟ้าประชารั ฐที่มีเครื่อง EDC

(สำหรับผู้ถือบั ตรคนจน) ร้ านถุงเงิ นธงฟ้าประชารั ฐ ร้ านค้ าคนละค รึ่ง ร้ านค้ าเร าช นะ รวมถึงใช้บ ริการขนส่งส่วนบุคคล

เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ และใช้บ ริการขนส่งสาธ ารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถตู้ รถไฟฟ้า ฯลฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ถึงเวลาที่กำหนดแล้ว แต่เงิ นรอบให ม่ยังไม่ได้เข้า บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน บั ตรประชาช น หรือแอพฯ

เป๋าตั งเลย หรือติ ดปัญหาอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามช่องทางต่อไปนี้

– ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโค รงการเร าช นะ การลงทะเบี ยน และการใช้ง าน เป๋าตัง 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– การใช้งานสิ ทธิผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-17.30 น. (ยกเว้ นวันหยุดร าชการ)

– ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ สำหรับร ายการรับเงิ นภาครั ฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิ น 02-111-9999 กด 3 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– ตรวจสอบผลการลงทะเบี ยน วงเงิ นคงเหลือและปลดล็อครหั สคู่บั ตรประชาช นผ่านระบบอัตโนมัติ

สำหรับผู้ได้รับสิ ทธิผ่านบั ตรประชาช น 02-111-1122 กด 2, กด 3 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– ตรวจสอบวงเงิ นสิท ธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบั ตรสวัสดิการฯ 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่ วโมง

– คุณสมบัติผู้ได้รับสิท ธิ และข้อเสนอแนะ โคร งการฯ 02-273-9020 ต่อ 3423, 3424, 3425, 3427, 3429 วันจันทร์

– ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ยกเว้ นวันหยุดร าชการ)