ประก าศผลท บท วนสิ ทธิ์ เร าช นะ รอบ2

เร าชนะ การประก าศผลทบท วนสิ ทธิ์สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้ องการความช่ วยเห ลือเป็นพิเศ ษ

นางสา วกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐ านะโฆ ษกกระทร วงการค ลัง

เปิ ดเผ ยความคื บหน้ าว่า โคร งการเร าช นะ (โคร งการฯ) จะประก าศผลการทบท วนสิ ทธิ์สำหรับประชาช นกลุ่ ม

ผู้ที่ต้ องการความช่วยเห ลือเป็นพิเ ศษ (กลุ่ มผู้ไม่มีสม าร์ทโ ฟน) ที่ไม่ผ่านการคั ดกร องคุณสมบั ติและได้

แส ดงความป ระสงค์ขอทบท วนสิ ทธิ์ทางเว็ บไ ซต์ www.เร าช นะ .com ระหว่ างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤ ษภาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤ ษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็ บไ ซต์ www.เร าช นะ .com หรือ Call Center

ของธนาค ารกรุงไ ทย จำกัด (มหาช น) (ธนาค ารกรุงไท ยฯ) หมา ยเลขโ ทรศั พท์ 0 2111 1122

โดยผู้ผ่ านการคั ดกรองคุณสมบั ติจะได้รับการโอ นวงเงิ นสิ ทธิ์ครั้งแรก จำนวน 8,000 บ าท

ในวันที่ 22 พฤ ษภาคม 2564 และจะได้รับการโ อนวงเ งินสิ ทธิ์ที่รั ฐบ าลสนั บสนุ นเพิ่มเ ติมอีก

จำนวน 1,000 บ าท ในวันที่ 28 พฤ ษภาคม 2564 รวม 9,000 บ าท

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ านบัตรประจำตัวประชาช นแบบอเน กประส งค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประก อบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่วมโ ครงการฯ ตั้งแ ต่วันที่ 22 พฤ ษภาคม – 30 มิถุน ายน 2564

นอกจากนี้ โฆษ กกระทรว งการคลังได้แ จ้งเพิ่มเติ มว่า สำหรับประชาช นประชาช นกลุ่มที่แ สดง

ความประส งค์ขอทบท วนสิ ทธิ์ โดยได้ยื่ นแบบแส ดงร ายการภ าษีเ งินได้บุ คคลธรร มดาของปีภ าษี 2563

ผ่านเค รือข่ ายอินเ ทอร์เน็ ตของกรมสร รพากรภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีที่ผ ลการ

ทบท วนสิ ทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจค ลาดเค ลื่อนจากข้อเท็ จจริง

สามารถต รวจสอ บผลการทบท วนสิ ทธิ์ใ หม่อีกค รั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤ ษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทางเว็ บไ ซต์ www.เร าช นะ .com หรือ Call Center ของธนาค ารกรุงไ ทยฯ หม ายเ ลขโ ทรศั พท์ 0 2111 1122