ร าค าน้ำมันวันนี้ ร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ร าค าน้ำมันวันนี้ (20 พ.ค.) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.85 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.58 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ร าค า 24.79 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.79 บ าท และดีเซลพรีเมียม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.56 บ าท สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่ งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ ยนแปลง

ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:47 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.85 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.58 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.34 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.89 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.79 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.79 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.54 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.56 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ค วรตรวจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.