ออมสิ น แจ้งปิ ดรับยื่ นกู้ชั่ วคร าว เพื่อเร่งอนุมัติเงิ นกู้

วันที่ 20 พ.ค. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิ น เปิ ดเผ ยว่า ตามที่ธนาค าร

ได้เริ่มเปิ ดให้ประชาช นกดรับสิ ทธิขอกู้สิ นเชื่ อสู้ภั ย CV19 ผ่านแอพ MyMo มาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นั้น

พบว่ามีประชาช นจำนวนมากที่เข้ามากดรับสิ ทธิขอกู้ ธนาค ารจึงขอแจ้งปิ ดการให้บริการสิ นเชื่ อสู้ภั ย CV19 ผ่านแอพ MyMo ชั่ วคร าว

เพื่อดำเนินการอนุมัติคำขอสิ นเชื่ อที่คงค้ างอยู่กว่าแส นร ายการโดยเร็วที่สุด

โดยค าดว่าจะสามารถเปิ ดระบบให้เข้ากดรับสิ ทธิได้อีกครั้งร าวต้นสัปดาห์หน้า สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสิ นเชื่ อแล้ว

และยังไม่ได้ดำเนินการทำสั ญญาผ่าน MyMo (Digital Contract) ธนาค ารจะขย ายระยะเวลาการกดทำสัญญาผ่าน MyMo

ออกไปให้จนกว่าจะเปิ ดระบบอีกครั้ง

ทั้งนี้ โครงการสิ นเชื่ อสู้ภั ย CV19 กำหนดวงเงิ นให้กู้ร ายละไม่เ กิน 10,000 บ าท วงเงิ นโครงการ 10,000 ล้ าน บ าท

รองรับการให้สิ นเชื่ อแก่ประชาช นได้มากกว่า 1 ล้ านร าย ปัจจุบันหลังเปิ ดให้ยื่นขอสิ นเชื่ อผ่านแอพ MyMo 5 วันทำการที่ผ่านมา

ธนาค ารฯ อนุมัติสิ นเชื่ อให้ประชาช นแล้วจำนวนกว่า 250,000 ร าย