ชี้แจงแล้ว เงิ นเร าช นะขึ้นจ่ าย 9,000

ชี้แจงแล้ว เงิ นเร าช นะขึ้นจ่ าย 9,000

19 พ.ค. 64 กรณีจำนวนเงิ นเยี ยวย าในสัปดาห์นี้ จะมีเพียงสองกลุ่มที่ได้รับเงิ นคือ

กลุ่มเร าช นะที่รับเงิ นผ่านแอปพลิเคชั่ นเป๋าตังค์ จะได้รับเงิ น 1,000 ในวันที่ 20 พ.ค.

โดยใน แอปพลิเคชั่ นเป๋าตังค์ จะขึ้นยอดเงิ นรวม 9,000 เป็นการนับรวมยอดการเยี ยวย ารอบที่ผ่านมา

กับรอบให ม่ ซึ่ งจะมีการโอนเงิ นให้ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ทั้งนี้ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผ ยว่า โค รงการเร าช นะ (โค รงการฯ) จะประกาศผลการทบทวนสิ ทธิ์สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

(กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิท ธิ์ทางเว็บไซต์

www.เร าช นะ .com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ .com หรือ Call Center ของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) (ธนาค ารกรุงไทยฯ)

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ทั้งนี้

ส่วนผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงิ นสิท ธิ์ครั้งแรก จำนวน 8,000 บ าท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

และจะได้รับการโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ที่รั ฐบ าลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 บ าท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บ าท

สำหรับใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเงิ นงวดแรกจำนวน 1,000 บ าท และกลุ่มบั ตรประชาช น

(กลุ่มเปร าะบ าง) จะได้รับเงิ นงวดแรกจำนวน 1,000 บ าท พร้อมกัน

ข ณะที่กลุ่ม ม.33เร ารักกัน จะขึ้นยอดรวม ซึ่ งสะสมมาจากการเยี ยวย ารอบที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

โดยกลุ่มม.33เร ารักกันจะได้รับโอนเงิ นงวดแรก เข้าแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง ในวันที่ 24 พฤษภาคม จำนวน 1,000 บ าท