เงิ นเข้าแล้วงวดแ รกวันนี้ เร าช นะรอบ 2

จากมติคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมั ติให้สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง ปรับปรุงร ายละเอียดโ ครงการ “เ ร าช นะ” เพื่อเพิ่มวงเงิ นสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิ ทธิ์ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม

ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน คนละ 1,000 บ าทต่อสั ปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สั ปดาห์

ตามช่องทางการได้รับวงเงิ นสนั บสนุ นของแต่ละกลุ่ม ทำให้กรอบวงเ งินรวมของโครงการ

เพิ่ มขึ้นจากกรอบวงเงิ นไม่เกิน 213,242 ล้านบ าท เป็นกรอบวงเงิ นไม่เกิน 280,242 ล้านบ าท

หรือเพิ่ มขึ้นประม าณ 67,000 ล้านบ าท ทั้งนี้

วงเงิ นสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแ รงงาน

ปรั บป รุงร ายละเอียดโครงการ “ม33 เร ารักกัน”

ในส่วนของการเพิ่มวงเงิ นสนั บสนุ นให้แก่ประชาช นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิ ทธิตามโครงการ

จำนวน 8.11 ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ระหว่างท บทวนสิ ทธิ์ จำนวน 30,000 คน

โดยเป็นการจ่ ายวงเงิ นสนับสนุ นจำนวน 2,000 บ าทต่อคน สัปด าห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 2 สัปดา ห์