ตอบชัดแล้ว ต้องลงทะเบี ยนไหม ม.33 เร ารักกัน รอบ2 เงิ นเข้า24 พ.ค.นี้

หลังจากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากการ

โดยในส่วนของผู้ประกันตน มาตร า 33 จะมีการเพิ่มเงิ นช่วยเหลือผู้ประกันตนในโครงการ ม.33 เร ารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เป็นเวลา 2 สัปดาห์นั้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแ รงงาน เปิ ดเผ ยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ ม.33 เร ารักกัน

ว่า มีผู้ได้รับสิ ทธิในโครงการ ม.33 เร ารักกัน รอบแรก ที่ได้รับวงเงิ นแล้ว 4,000 บ าทต่อคน จำนวนทั้งสิ้ น 8.11 ล้านคน

โดย เร ารักกัน รอบ 2 จะมีร ายละเอี ยดดังต่อไปนี้

กำหนดการโอนเงิ น 2 รอบ รอบละ 1,000 บ าท

– ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

– ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการครั้งก่อนอยู่แล้ว ระบบจะโอนเงิ นให้โดยอัตโนมัติ สามารถนำเงิ นไปจับจ่ายได้เลย

ไม่ต้องกดยอมรับใด ๆ เพิ่มเติม

ม.33 เร ารักกัน เฟส 2 ต้องลงทะเบี ยนใหม่หรือไม่

ส่วนโครงการในรอบที่ 2 นั้น ผู้ประกันตนที่ได้รับสิ ทธิในรอบแรกแล้วไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่ สามารถรับวงเงิ นเข้าอัตโนมัติทันที

โดยจะได้รับเงิ นเพิ่มอีกคนละ 2,000 บ าท (รวมเงิ นที่ได้รับ 2 รอบ 6,000 บ าท)

โดยผู้ที่ได้รับสิ ทธิสามารถใช้จ่ายซื้อสิ นค้ าผ่านแอปพลิเคชั น เป๋าตัง ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถใช้สิ ทธิผ่านบั ตรประชาช นแบบสมาร์ตการ์ด

นอกจากนี้ยังมีการขยายเวลาในการใช้จ่ายสิ นค้ าจากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเงินช่วยเหลือในรอบที่ 2

ขอขอบคุณที่มาจาก:สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแ รงงาน