เผ ยแล้วสาเ หตุ เร าช นะขึ้นเ งินเข้ ารวม 9,000บ าท

จากกรณีกระทร วงการคลั งจะโอ นเ งินช่ วยเห ลือโคร งการ เร าช นะ รอบให ม่ให้ประชาช น 3 กลุ่ม ส่วนโ ครงการอื่น ๆ

ยืนยันอยู่ระหว่างดำเ นินการ กระทร วงการคลัง เต รียมโอ นเ งินโคร งการเร าช นะ เยี ยวย าผู้ได้รับ ผ ล ก ระ ท บ รอบใ หม่

ให้กับประชาช นที่ได้รับสิท ธิทั้งหม ดกว่า 32.9 ล้านคน คนละ 2,000 บ าท แบ่งจ่ ายสั ปด าห์ละ 1,000 บ าท

โดยสัปด าห์นี้ จะโ อนเ งินเข้าแ อปพลิเคชั นเป๋ าตัง ให้กับผู้ที่ได้รับสิ ทธิทั่วไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้

ส่วนกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับวงเ งินเข้าบัตรสวัสดิการฯ และกลุ่ม เ ป ร าะ บ า ง

จะได้รับโอนเ งินเข้ าบัตรประจำตัวประชาช นในวันที่ 21 พฤ ษภาคมนี้ ย้ำว่าจะได้เ งินคนละ 1,000 บ าท

ส่วนอีก 1,000 บ าทโอนสัปด าห์ถัดไป และกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ ม33เร ารักกัน สัปด าห์นี้ยังไม่มีเงิ นโอนเข้ า

ให้รอรับครั้งแ รกในวันที่ 24 พฤ ษภาคมนี้

น างส าวกุลย า ตันติเตมิท โฆษ กกระทรว งการคลัง ยืนยันว่า ม า ต ร ก า ร ก ระ ตุ้ น

เศร ษฐกิจยังมีอีกหลายโค รงการในช่วงเดื อน กรกฎ าคม – ธันว าคม 2564 ทั้ง คนละค รึ่ง เฟส 3,

โคร งการยิ่ งใช้ยิ่ งได้ และการเติ มเงิ นให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เป็นเวลา 6 เดือน แต่จะต้องเสนอที่ปร ะชุม ครม.

พิจารณาอนุมั ติอีกครั้ง เมื่อสถ านการณ์ ค ลี่ ค ล า ย แล้ว

อย่ างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ บนโลกออนไ ลน์ต่าง ต ก ใ จ และ ส ง สั ย หลังจากที่เข้ าระบบให้

แอบเป๋ าตังแล้วพบว่า เร าช นะขึ้นแ จ้งสิ ทธิ์พดังนี้ ได้รับสิ ทธิ์เป็นร ายสั ปดาห์ สัปด าห์ละ 1000 บ าท

รวม 9000 บ าท เช่ นกับ ม.33 ที่ขึ้นยอดรวมว่า 6000 บ าท ทำให้คน ส ง สั ย ว่าความจริงแล้วได้เ งิน

เ ยี ย ว ย า เท่าไหร่กันแน่ งานนี้เงิน 9,000 นับรวมกับเ งิน เ ยี ย ว ย า ในรอบที่แล้วนั่นเองจ้าไม่ต้องตก ใจนะคะ