มีเงิ นเข้าบั ญชีเก ษตร 20 พ.ค. ตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เก ษตรกร งวด 7 กลุ่มนี้เท่านั้น

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันร ายได้เก ษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 ในกรอบวงเ งิน 1,912 ล้านบ าท เพื่อช่วยเหลือด้านร ายได้ให้กับเกษ ตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้ นสุดโครงการ เกษ ตรกรสามารถตรวจสอบสถ านะการโอนเงิ นได้ที่

chongkho.inbaac.com ล่าสุดมาถึง งวดที่7 แล้ว

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษ ตรกรแห่งชาติ และกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแล

และกำหนดเก ณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร ายได้เก ษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เผ ยกับ ฐานเศ รษฐกิจ ว่า

การกำหนดร าค าเก ณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างร าค าตามโครงการประกันร ายได้เก ษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64

โดยมีมติให้จ่ายเงิ นส่วนต่างงวดที่ 2 ของโครงการประกันร ายได้ปีที่ 2 ให้กับเก ษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ในอัตร ากิโลกรัม (กก.) ละ 0.04 บ าท

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/62-2563/64)

ของสำนักงานเศ รษฐกิจการเก ษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เก ษตรกรได้ขึ้นทะเบี ยนไว้

แต่ไม่เกิ นครัวเรื อนละ 30 ไร่ ซึ่ งงวดที่ 1 นี้ เก ษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงิ นชดเชยสูงสุด คือ 855.6 บ าท

โดย ธ.ก.ส. ประเมิน จ่าย กว่า 637 ล้านบ าท มีเก ษตรกรชาวไร่ข้าวโพดที่ได้ร าค าส่วนต่างนี้ 1.38 แส นครัวเรือน

ส่วนการกำหนดร าค าอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ร าค ารับซื้ อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้ นไม่เกิ น 14.5% ของกรมการค้ าภายใน

เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครร าชสีมา น่าน ตาก เลย เชียงร าย ลพบุรี

นครสวรรค์ พิษณุโลก และแพ ร่ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง ประกันร าค าข้าวโพด

นายเติมศักดิ์ กล่าวว่า ความจริงรั ฐบ าลไม่ควรแม้แต่จะเสียเงิ นด้วยซ้ำไป แต่อยากให้ร าค าขายจริงสูงมากกว่านี้

ถูกบิดเบือนด้วยกลไกต่างๆ อาทิการนำเข้าวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรททุกตัว ข้าวโพดนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการอ้างว่าร าค าข้าวโพดต่างประเทศในตลาดชิค าโก ร าค าสูง แต่ก่อนข้าวโพดไทยร าค าสูงกว่าตลาดชิค าโก

แต่ปัจจุบันร าค าข้าวโพดในประเทศไทยร าค าต่ำกว่าตลาดชิค าโก ผมแปลกใจ

ตอนนี้เป็น ข้าวโพดหลังนา แล้วร าค าข้าวโพดที่ทะลักมาจากเพื่อนบ้ านที่เข้ามา กดร าค าในประเทศ

รั ฐบ าลส่งเสริมให้เก ษตรกรปรับพื้นที่นามาปลูกข้าวโพด แต่ร าค าไม่ตอบสนองต่อพี่น้องเก ษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเท่าไรนัก

เนื่องจากมีการนำเข้าเข้ามา แต่กลไกในการนำเข้า แล้วส่งออก มูลค่ าได้มากกว่าการนำเข้าเยอะจริง ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้ า

แต่การนำเข้าข้าวโพดที่เข้ามา ได้มาตรฐานที่ประเทศไทยได้กำหนดแล้วหรือไม่ อย่างไร

อย่ างวันนี้ร าค าที่เก ษตรกรจะขายได้ควรจะอยู่ที่ 9 บ าทกว่า แต่ว่าร าค าวันนี้ได้ 8.46 บ าท