เร าช นะ ม33เร ารักกัน เงิ นเข้าไม่พร้อมกัน

ต้องบอกเลยว่า หลังจากที่รั ฐบ าลมีมาตรการช่วยเหลือในสถ าการณ์ cv โดยขยายโค รงการทั้งเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน

ออกไป พร้อมกับจะมีการเพิ่มเงิ นเพื่อให้ประชาช นนำไปจับจ่ายซื้ อของ ซึ่งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เงิ นจากโค รงการเร าช นะจะเข้าแล้ว แต่จะมีบ างคนที่ได้ ส่วนอีกกลุ่มที่ต้องรอ

ในส่วนของโคร งการเร าช นะรอบให ม่ จะเป็นการโอนเงิ นให้ 2,000 บ าท โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บ าท 2 ครั้ง

แต่มีคน 2 กลุ่มในโค รงการนี้ ได้แก่ กลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชั นเป๋าตัง และกลุ่มที่ถือบั ต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กลุ่มที่จะได้เงิ นก่อนคือ กลุ่มที่มีแอปพลิเคชั นเป๋าตัง ส่วนกลุ่มที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะได้เงิ นในวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นครั้งแรก

ในส่วนกำหนดการโอนเงิ นเร าช นะ มีดังต่อไปนี้

กลุ่มที่มีแอปพลิเคชั นเป๋าตัง : กลุ่มนี้จะได้รับเงิ นทุกวันพฤหัสบดี โดยจะเริ่มโอนเงิ นครั้งแรกวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

และอีกครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

กลุ่มที่ถือบั ต รสวัสดิการแห่งรั ฐ : กลุ่มนี้จะได้รับเงิ นทุกวันศุกร์ โดยจะเริ่มโอนเงิ นครั้งแรกวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

และอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564