สิ นเชื่ อMyMo เสริ มพลังร ากฐาน

เรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงอย ากได้เงิ นสักก้อนมาเสริ มสภาพคล่อง ล่าสุด ออมสิ น

ได้มีการเปิ ดให้กู้ยื มเงิ น วงเงิ น 10,000 ไปจนถึง 50,000 บ าท ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยแอพ MyMo ในมือถือ

กู้ยื มเงิ นได้จริง ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ ทำอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีร ายได้ประจำ สามารถยื มได้

ขั้นตอนการขอกู้สิ นเชื่ อ หากใครไม่มีเมนู ให้อัพเด ตแอพ MyMo เป็นเวอร์ชั่ นล่าสุด ก่อนนะครับ

1. เปิ ดแอพ MyMo แล้วเลือกเมนู สมัครสิ นเชื่ อเสริมพลังฐานร าก

2. กดปุ่ม สมั คร

3. กดปุ่ม สมั คร

4. กรอกเลขหลังบั ตรประชาช น

5. กด ถัดไป

6. ตร วจสอบ ข้อมูล การสมั คร สิ นเชื่ อ ว่าถูกต้องหรือไม่และกด ถัดไป

7. แสดง วงเงิ น สูงสุด ที่สามารถขอ สิ นเชื่ อ

8. เลือกจำนวนเงิ นกู้ที่ต้องการและต รวจสอบข้อมูลจากนั้นกด ถัดไป

9. อ่านข้อกำหนด และ เงื่ อนไข กดเครื่องหม ายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

10. เลื่อนหน้าจอ อ่านเงื่ อนไข ความยินยอม ในการเปิ ดเผ ยข้อมูล จนสุดหน้า

11. กด ยินยอม กด ยืนยัน

13. กดรับรหั ส OTP 14. ระบบ กำลังส่งรหั ส OTP ไปยังเบอร์มือถือ ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้

15. เมื่อรับรหั ส ยืนยันจาก SMS กรอกรหั สที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

16. ร ายละเอี ยด การยินยอม ในการ เ ปิ ดเผ ย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย ด้านบนริมซ้าย

17. รูปการ ยินยอม ในการเปิ ดเ ผย ข้อมูลในคลังภาพ

18. หลังจาก นั้น ให้กด เสร็ จสิ้ น

สถ านะการขออนุมัติสิ นเชื่ อพลังฐานร าก

1. อยู่ในระหว่าง ธน าค าร พิจารณา สิ นเชื่ อ

2. หากลูกค้า ไม่ได้ รับอนุมัติ สิ นเชื่ อ เนื่องจากไม่ผ่านเก ณฑ์ที่ธนาค าร กำหนด หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อโทรไปที่ 1143

3. ลูกค้ า รับอนุมัติ สิ นเชื่ อ จากนั้นกด ถัดไป”เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสัญญาเงิ นกู้สิ นเชื่ อพลังฐานร าก

1. กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

2. เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงิ นกู้จนสุดหน้า

3. อ่านข้อกำหนดและเงื่ อ นไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

4. กรอกรหั สผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงิ นกู้

5. กดรับรหั ส OTP

6. เมื่อรับรหั สยืนยันจาก SMS กรอกรหั สที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

7. แสดงผลการสมั ครสิ นเชื่ อสำเร็จ กด เสร็จสิ้ น โดยเงิ นกู้จะโอนเข้าบั ญชีภายใน 24 ชั่ วโมง