ล่าสุดร าค าน้ำมันวันนี้ ดีเซลและแก๊สโซฮอล์

ร าค าน้ำมันวันนี้ (18 พ.ค.) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.35 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.08 บ าท

ข ณะที่ร าค าน้ำมันดีเซลล่าสุด จำหน่ายที่ร าค า 24.29 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.29 บ าท และดีเซลพรีเมียม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.06 บ าท สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่ งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ ยนแปลง

ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:58 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.59 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.29 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.29 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.04 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.06 บ าท