ใครเค ยเผล อลบแ อพฯ เป๋ าตัง ต้องดูเลย

สำหรั บม าตรการเยี ยวย า CV โคร งการเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน เค าะเรี ยบร้อยแล้ว ทั้ง 2

โครงการจะจ่ ายเงิ นเยี ยวให้ผู้ที่เคยได้รับสิ ทธิ คนละ 2,000 บ าท แบ่งจ่ าย 2 งว ด งว ดละ 1,000 บ าท

และใช้จ่ ายกับร้ านค้ าที่ร่วมโ ครงการได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยจะได้รับการโอ นวงเงิ นสิทธิตาม

ช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโ นมัติ ไม่ต้ องล งทะเบี ยน

ม.33เร ารักกัน รอบใ หม่ จะโอนเข้ าทุกวันจั นทร์ผ่า นแ อพฯ เป๋าตัง รวมวงเ งิน 2,000 บ าท ดังนี้

– เงิ นเข้าสั ปดาห์แรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บ าท

– เงิ นเข้าสั ปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ส่วน เร าช นะ รอบใ หม่ สำหรับคนที่ได้สิ ทธิเร าช นะ

ที่เป็นผู้ถือ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือใช้จ่ ายผ่ าน บัต รประชาช น เ งินจะเข้าทุกวันศุ กร์

– เงิ นเข้าสั ปดาห์แรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บ าท

– เงิ นเข้าสั ปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บ าท

สำห รับคนที่ได้สิ ทธิเร าช นะ ที่ใช้จ่ ายเงิ นผ่านแอ พพลิเคชั่ น เป๋าตัง จะได้รับ เงิ นทุกวันพฤหั สบดี

– เงิ นเข้าสัปดาห์แรก วันพฤหั สบดีที่ 20 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บ าท

– เงิ นเข้าสัปดาห์ที่สอง วันจัน ทร์ที่ 27 พ.ค. 2564 จำนวน 1,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงิ นเ ยียวย า โคร งการเร าช นะ และม33เร ารักกัน เตรี ยมตัวรับเงิ นได้เลยจ้า