ตร วจสอบเลยพรุ่ งนี้ มีเงิ นเข้าแล้ว

สำหรับท่านที่ร ายได้น้อยวันนี้มาดูวิธี เช็ คสิท ธิ์บั ตรคนจนเดือนพฤษภาคม 64 โดยท่านจะได้รับเงิ นช่วยเหลืออะไรบ้ าง

ซึ่ งแต่ละสิ ทธิจะมีการโอนเงิ นเข้าบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจน ที่แตกต่างกันไป

โดยในเดือนนี้ท่านจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโค รงการ เร าช นะ และนอกจากนี้เงิ นส่วนอื่นๆจะมีวันไหนบ้ างที่รั ฐบ าลจะทำการโอนเงิ นเข้าบั ญชีท่าน

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-17.30 น.

สำหรับผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิ น 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ 300 บ าท/เดือน

และผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้เ กิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ 200 บ าท/เดือน โดยและขอย้ำว่า วงเงิ นที่ได้รับ

ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้ านธงฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่ าสิ นค้ าอุปโภคบริโภค

ผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้ านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ และผู้พิ การที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และมีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิ ก ารเพิ่ม 200 บ าท/เดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ใน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เงิ นคืนภาษี 5%

สำหรับผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบั ตร แล้วใช้เงิ นจากบั ตรรูดซื้ อสิ นค้ าและบริการผ่านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้ านค้ าเอกช นอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่ งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบั ตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้ อของตามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้ าอื่นๆ

ที่ร่วมโค รงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบั ตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงิ นซื้ อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบั ตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

จ่ายผ่านบั ตรฯ 100 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 5 บ าท

จ่ายผ่านบั ตรฯ 500 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 25 บ าท

จ่ายผ่านบั ตรฯ 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 50 บ าท

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ค่ าไฟฟ้า ไม่เกิ น 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่ าน้ำประปา โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกิ น 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

เบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้พิ ก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน) และผู้พิ ก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และมีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิ ก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน โดยกรมบั ญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิ ก าร

เข้าบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564