กรมอุตุฯ เตื อน 49 จังหวัด ระวังอันตร าย ฝนเพิ่มขึ้นลมแ รง

วันที่ 18 พ.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโช กแ รง

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเ วณภาคใต้ ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากลมกระโช กแ รงที่ยังคงเกิ ดขึ้นในช่วงนี้

สำหรับเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวังความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิ ตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/

หมอกควันยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่ งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้ อนถึงร้ อนจั ด กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใ หม่ ลำพูน ลำปาง พะเย า สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโ ช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดเลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ นครร าชสีมา

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคกลาง อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดร าชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ สมุทรสงคร าม และสมุทรสาคร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคตะวันออก อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดนครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวัดสุร าษฎร์ธานี

นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเ วณจังหวัดภูเก็ต กระบี่

ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ช ม