ร าค าท องวันนี้ 18/5/64 ล่าสุดขึ้นทีเดี ยว 200 บ าท

“ร าค าท องวันนี้” เปิ ดตลาดเช้าวันจันทร์ ปรับขึ้น 200 บ าท

โดยร าค า

“ท องคำแท่ง” ขายออกบ าทละ 27,500

“ท องรูปพรรณ” ขายออกบ าทละ 28,000

วันที่ 17 พ.ค. 64 สมาคมค้ าท องคำร ายงานว่า ร าค าท องไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.16 น. ร าค าทองปรับขึ้น 100 ส่งผลให้

ท องคำแท่ง รับซื้ อบ าทละ 27,400 ขายออกบ าทละ 27,500 บ าท

ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 26,909 ขายออกบ าทละ 28,000 บ าท.