ร าค าน้ำมันวันนี้ ร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ร าค าน้ำมันวันนี้ (17 พ.ค.) ตามข้อมูลจาก บมจ.บ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.35 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.08 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 มีร าค า ณ จุดจำหน่ายที่ 24.29 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.29 บ าท และดีเซลพรีเมียม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.06 บ าท สำหรับร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 13:20 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.59 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.29 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.29 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.04 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.06 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตร วจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.