ตร วจสอบเส้นทางการคลังโอน 2000 บ าท

หลังจากที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถ านการณ์ CV19 ระลอกเดือน เม.ย.

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเพิ่มวงเงิ นให้ประชาช นผู้มีสิ ทธิในโค รงการ เร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน

อีกคนละ 2,000 บ าท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บ าท ดังนี้ ไทม์ไลน์การโอนเงิ นของทั้ง 2 โคร งการ มีดังนี้

-โค รงการเร าช นะ โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่ น เป๋าตัง วันที่ 20 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 27 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

-โค รงการเร าช นะ โอนเงิ นบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 28 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

-โค รงการเร าช นะ โอนเงิ นเข้าบั ตรประชาช น (กลุ่มเปร าะบ าง) วันที่ 21 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 28 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

-โค รงการ ม.33 เร ารักกัน โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง วันที่ 24 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 31 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท โดยทุกโค รงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย.64

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก 4 มาตรการ หลังสถ านการณ์CV19คลี่คลาย

โดยจะเริ่มในเดือนก.ค.-ธ.ค.64 ได้แก่ คนละครึ่ง เฟส 3 โครงการบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โครงการ

เพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศษ โค รงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ซึ่งทั้ง 4 มาตรการดังกล่าว

ประชาช นจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 คนต่อ 1 โค รงการเท่านั้น

ขอบคุณ ข่าวสด