เงิ นเร าช นะ รวม 9000 บ าท

17 พ.ค. 2564 เวลา 10:54 น.

สัปดาห์นี้ เงิ นเร าช นะ กระทรวงการคลังจะโอนเงิ นช่วยเหลือโค รงการ เร าช นะ รอบให ม่ให้ประชาช น 3 กลุ่ม

ส่วนโค รงการอื่น ๆ ยืนยันอยู่ระหว่างดำเนินการ กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงิ นโค รงการเร าช นะ

เยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบ cv รอบให ม่ ให้กับประชาช นที่ได้รับสิ ทธิทั้งหมดกว่า 32.9 ล้านคน คนละ 2,000 บ าท

แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

โดยสัปดาห์นี้ จะโอนเงิ นเข้าแอปพลิเคชั นเป๋าตัง ให้กับผู้ที่ได้รับสิ ทธิทั่วไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้

ส่วนกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ จะได้รับวงเงิ นเข้าบั ตรสวัสดิการฯ และกลุ่มเปร าะบ าง

จะได้รับโอนเงิ นเข้าบั ตรประจำตัวประชาช นในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

ย้ำว่าจะได้เงิ นคนละ 1,000 บ าท ส่วนอีก 1,000 บ าทโอนสัปดาห์ถัดไป และกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ ม33เร ารักกัน

สัปดาห์นี้ยังไม่มีเงิ นโอนเข้า ให้รอรับครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า มาตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจยังมีอีกหลายโค รงการในช่วง

เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ทั้ง คนละครึ่ง เฟส 3, โค รงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และการเติมเงิ นให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ เป็นเวลา 6 เดือน

แต่จะต้องเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เมื่อสถ านการณ์คลี่คลายแล้ว

อย่ างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ บนโลกออนไลน์ต่างตกใจและสงสัยหลังจากที่เข้าระบบให้แอบเป๋าตังแล้วพบว่า

เร าช นะขึ้นแจ้งสิ ทธิ์พดังนี้ ได้รับสิ ทธิ์เป็นร ายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1000 บ าท รวม 9000 บ าท เช่นกับ ม.33

ที่ขึ้นยอดรวมว่า 6000 บ าท ทำให้คนสงสัยว่าความจริงแล้วได้เงินเยี ยวย าเท่าไหร่กันแน่

ทั้งนี้เมื่อทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบตาร างเงิ นเข้า พบว่ายอดดังกล่าวจำนวน 9000 บ าท

นับรวมกับเงิ นเยี ยวย าในรอบที่แล้วด้วยนั้นเอง