เร าช นะและเร ารักกันรอรับเลย คลั งโ อน 2000บ าท

หลังจากที่ปร ะชุมครม. มีมติเห็นชอบม าตรการบ รรเทาผลกระท บจากสถ านการณ์ CV19 ระล อกเดื อน เม.ย.

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเพิ่ มวงเงิ นให้ประชาช นผู้มีสิ ทธิในโค รงการ เร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน

อีกค นละ 2,000 บ าท แบ่งจ่ าย 2 งวด งว ดละ 1,000 บ าท ดังนี้ ไทม์ไล น์การโอนเงิ นของทั้ง 2 โค รงการ มีดังนี้

-โค รงการเร าช นะ โอนเงิ นเข้าแ อพพลิเคชั่ น เป๋ าตัง วันที่ 20 พ.ค.64 : จำน วน 1,000 บ าท

และวั นที่ 27 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

-โ ครงการเร าช นะ โอนเงิ นบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 28 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

-โค รงการเร าช นะ โอ นเ งินเข้าบัตรประชาช น (กลุ่มเปร าะบ าง) วันที่ 21 พ.ค.64

จำนวน 1,000 บ าท และวันที่ 28 พ.ค.64จำนวน 1,000 บ าท

-โคร งการ ม.33 เร ารักกัน โอนเงิ นเข้ าแอ พพลิเคชั่ นเป๋าตัง วันที่ 24 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 31 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท โดยทุกโค รงการสาม ารถสะสมย อดใช้จ่ ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย.64

นอ กจากนี้ กระทร วงการคลังยังเต รียมดำเนิ นการอีก 4 มาต รการ หลังสถ านกา รณ์CV19คลี่ค ลาย

โดยจะเ ริ่มในเดื อนก.ค.-ธ.ค.64 ได้แก่ คนละค รึ่ง เฟส 3 โคร งการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

โคร งการ เพิ่ มกำลังซื้ อให้ผู้ต้องการความช่ วยเห ลือพิเศ ษ