ทรู มันนี่ ให้ยื มวงเงิ น10,000บ าท อนุมั ติใน 5 นาที

ถือเป็นอีกกระแ สข่ าวโค รงการสินเ ชื่อที่กำลังถู กจับตามอง ที่เรี ยกว่าได้รับความสนใจจากประชาช นทั่วทุกระแ หง

สำหรับโค รงการสินเชื่ อ Micro Credit ของบริษัท ทรู มันนี่ จำกั ด เปิ ดโอก าสให้บุ คคลทั่วไปที่เป็น

สมาชิกร ายเดื อนของทรูมู ฟ ระยะเวลานานกว่า 6 เดือน ได้สมัครรับเงิ นก้อนวงเงิ นสูงสุดถึง 10,000 บ าท

ไปใช้จ่ ายในชีวิ ตประจำวัน ไม่ว่าจะใช้จ่ ายส่วนตัว ปลดห นี้หรือแม้กระทั่ งใช้จ่ ายเพื่อการท่องเที่ ยว

ก็สาม ารถทำได้โดยบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด มอบวงเงิ นที่แ ตกต่างกันออกไปตามแต่คุณสมบั ติของผู้สมั ครอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ทรู มันนี่ จำกั ด ยังมอบขั้นตอนการสมั ครโครงการสินเ ชื่อ Micro Credit

ที่แส นสะด วกสบ าย เพียงแค่ยื่ นบั ตรประชาช นตัวจริงกับพนั กงานทรู ที่ สาขา ทรูช็อป ทั่วประเท ศ

และให้ทำการกร อกข้อมูลร ายละเอี ยดส่ วนตัว เพี ยงเท่านี้ท่านก็สามารถรู้ผลการส มัครโ ครงการสินเ ชื่อ

Micro Credit ได้ทันทีเลยนั่นเอง

พิเศ ษสำหรับลู กค้ าทรูมูฟร ายเดื นที่กำลังสนใจวงเงิ นกู้ของสินเชื่อ Micro Credit

พร้อมส่งต่อโปรโมชั่นชำระอัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นใน 1 เดือนแรก เรียกได้ว่าตอบโ จทย์ผู้ที่ต้องการเ งินด่ วน

ที่ทันใช้ในย ามสถ านการณ์ฉุ กเ ฉินเช่ นนี้ ช่ วยค ลายภาระใช้จ่ ายต่าง ๆ แ ก่ผู้ที่ได้รับสินเชื่ อให้

สามารถเพิ่ มสภ าพคล่ องในการบริห ารเงิ นมากยิ่ งขึ้น สามารถอ่านร ายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจทั้งหมด จากด้านล่ างนี้

Micro Credit บริการยื มก่อน คืนทีห ลัง พิเศ ษ! สำหรับลู กค้ าทรูมู ฟ เอช ระบบร ายเดือน

รับวงเงิ นสูงสุด 5 เท่าขอ งยอดบิลทรู เบิ กเงิ นสดได้ผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ผ่ อนจ่ ายนา นสูงสุด 3 เดือน พร้อ มโปรโมชั่ น ดอกเบี้ ย 0 ในเ ดือนแรก*

คุณสมบั ติผู้สมั คร

สัญช าติไ ทย อายุ 20-60 ปี

ต้องเป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช บุคคลธร รมดาแบบร ายเดื อนเท่านั้น

มีอ ายุการใช้งานม ากกว่า 180 วัน หรือประมาณ 6 เดือน และไม่มีค่ าบริการคงค้ าง

มีประวั ติในการชำระค่ าบริก ารที่ดี ไม่ค้ างชำระ

เอกส ารประกอบการสมั คร

บั ตรประชาช นตัวแค่ในเดี ยวเท่านั้น

วิธีขอสมั ครสินเ ชื่อ Micro Credit

ลู กค้ ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้ าที่ทรูพร้อมบั ตรประชาช นตัวจ ริง

ทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าห น้าที่ทรู

การกรอ กข้อมูลลู กค้ าทำการกรอ กข้อมูลเบื้ องต้นพร้ อมทำการยินยอมเงื่ อนไขต่างๆบนแ อปพลิเคชั่ น

ได้รับการอนุมั ติสินเ ชื่อผ่าน SMS

เบิ กเงิ นสดจากวงเ งินสินเ ชื่อผ่ านแอ ปพลิเคชั นทรูมันนี่ วอลเล็ท

ร ายละเอียดเพิ่ มเติม สินเชื่ อ Micro Credit

ให้บริการสินเชื่ อโดย บริษัท แอสเ ซนด์ นาโน จำกั ด (“บริษัทฯ”)

บริการสินเชื่ อสำหรับลู กค้ าที่ตรงต ามคุณสมบั ติที่บริษั ทฯ กำหน ดเท่ านั้น

ระยะเวลาแบ่งจ่ าย ขึ้นอยู่กับเ งื่อนไขของบริษั ทฯ

ดอกเ บี้ยโปรโมชั่ น 0% เฉพ าะเดือ นแรก*ของทุกการเบิ กใช้สินเ ชื่อ

ทั้งนี้อัตร าดอกเบี้ ยปกติของบริษัทฯ อยู่ที่ 24% ต่อปี

การคิดดอกเ บี้ย จะคิดแบบลดต้นลดด อกตามยอดเงิ นที่เ บิกใช้จริง

การเ บิกใช้สินเ ชื่อ เงิ นจะโอนเข้าบั ญชีทรูมั นนี่ วอลเล็ ทซึ่งผู กกับเบ อร์โทรศัพท์ตามที่ลู กค้ าระบุในคำขอ

เงื่ นไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษั ทฯ กำหนด

หากมีข้อสงสั ยเรื่องวิธีการสมั คร และร ายละเอียดของสินเ ชื่อ สามารถอ่ านร ายละเอี ยดเพิ่มเติ ม

ได้ที่เ ว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อที่ศู นย์บริการข้อมูลลู กค้ าของบริษัทฯ โทร 1240 กด 3