เตื อน 36 จังหวั ด วันนี้หนั กโดนพายุฝนถล่ มเต็มๆ

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนฟ้าคะน อง และลมกระโช กแ รง

ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

โดยจังหวั ดที่เป็นพื้นที่เสี่ ยง ได้แก่ เชียงร าย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ตาก, น่าน, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์,

เลย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, ชั ยภูมิ, ร้ อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลร าชธานี,

ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครร าชสีมา, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ร าชบุรี, พระนครศรีอยุธย า,

สระบุรี, นครนายก, ปร าจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทร า, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตร าด

ด้วยในช่วงวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไ ทย

และอ่าวไ ทย ประกอบกับยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเ วณประเทศไ ทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีลมกระโ ช กแ รงกับมีฝนตกหนั กบ างแ ห่ง

จึงขอให้ประชาช น ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนั กไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเ วณทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ