ตร วจสอบวันเงิ นเข้าบั ตรคนจน ของเดือนพฤษภาคม 2564

ตร วจสอบวันเงิ นเข้าบั ตรคนจน ของเดือนพฤษภาคม 2564

16 พ.ค. 2564 เวลา 09:23 น.

ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ บั ตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2564 ยังคงได้รับเงิ นช่วยเหลือจากรั ฐบ าลอย่ างต่อเนื่อง

ส่วนวงเงิ นดังกล่าวจะเข้าวันไหนบ้ าง ไปตร วจสอบพร้อมๆกันเลย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เงิ นเข้าบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ

เงิ นซื้ อสิ นค้ าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐทุกคน

ค่ ารถโดยสารสาธ าร ณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือน ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐทุกคน

วงเงิ นซื้ อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บ าท 3 เดือนรูดลดค่ าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เงิ นเข้าบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไม่เกิ นคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิ ทธิ์ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เ รียบร้ อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกิ นเก ณฑ์ที่กำหนด

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าไฟฟ้าได้ ไม่เกิ นคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิ ทธิ์ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรี ยบร้ อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิ นเก ณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ บั ตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบี ยนเพื่อขอรับเงิ นอุดหนุนค่ าไฟฟ้า

สามารถลงทะเบี ยนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเ งินค่ าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น

ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐต้องจ่ายเงิ นเองไปก่อน จากนั้นกรมบั ญชีกลางจะโอนเงินผ่านบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐคืนในภายหลัง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เงิ นเขาบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ

ผู้พิการที่ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ บั ตรคนจนจะได้รับเบี้ ยความพิการเพิ่มเติม 200 บ าท ต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบั ญชีธนาค าร 1,000 บ าทต่อเดือน (จากเดิม 800 บ าทต่อเดือน)

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ โอนเข้าบั ญชีธนาค าร 800 บ าท

และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิกา รเข้าบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐในเดือนต่อๆไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64