ล่าสุดร าค าทองคำเพิ่ มขึ้นอีกแล้ว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:31 น.

โดยร าค าทองล่าสุดร าค านั้น ได้ปรับขึ้นมา หลังจากที่เมื่อวานนี้ ร าค าได้ลดฮวบ

ส่งผลทำให้ร าค าวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 27,200 ข ายออกบ าทละ 27,300 บ าท

ส่วนทองรูปพ รรณ รับซื้ อบ าทละ 26,711.92 ข ายออกบ าทละ 27,800 บ าท

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิ ต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน