สินเ ชื่อเพื่ อประชาช น กสิกรไ ทยให้กู้ 20,000 ดอ กเบี้ ยต่ำ

สินเชื่ อเพื่อประชาช น ให้กู้ 20,000 ดอ กเ บี้ยต่ำ

คุณสมบั ติ

อายุผู้ขอกู้ รวมระยะเวลาผ่อ นชำระแล้วต้องไม่เ กิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกิ นอ ายุเกษี ยณที่หน่ วยง านกำหนด

เป็นสม าชิกกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พที่ บลจ.กสิ กรไทยเป็นผู้จั ดการกองทุน

และเป็นนายทะเบี ยนสมาชิ กกองทุน โดยบริษั ทได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงกับธนาค าร

เป็นพนั กงานประจำของหน่ วยงาน

ไม่จำกั ดร ายได้ขั้ นต่ำ

อ ายุงานไม่น้ อยกว่า 6 เดือน (พ้ นทดลอ งงาน) อื่นๆ

ได้รับการพิจ ารณาจากหน่ วยงานต้นสังกั ดของผู้ข อกู้

ร ายละเอี ยด สินเชื่ อบุคค ลสวั สดิการเปี่ย มสุขกสิ กรไทย มีดังนี้

ดอกเ บี้ยต่ำพิเ ศษ สำหรับหน่ วยงานที่มีบันทึ กข้อต กลงกับธนาค าร เพื่ อให้คุณเ ติมเ ต็มสิ่งจำเป็นในชีวิ ตได้ง่าย ๆ

ระยะเวลาผ่อน

วงเ งินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บ าท เลือ กผ่ อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด

วงเ งินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บ าท เลื อกผ่ อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

วงเ งิน

ขั้นต่ำ 6,000 บ าท สูงสุดไม่เ กิน 100% ของเงิ นสะสมร วมผลประโยช น์เฉ พาะส่วนของสม าชิกกองทุน

ค่ าธ รรมเนี ยม / ค่ าใช้จ่ าย

ไม่มีค่ าธร รมเนี ยมจัดการให้กู้

ไม่มีค่ าปรั บกรณีชำระปิ ดบั ญชีก่อนกึ่งห นึ่งของสั ญญากู้

ค่ าอาก รแส ตมป์ติดสั ญญาเงิ นกู้

หมายเ หตุ

อากรแส ตมป์ 1 บ าทต่อเ งินสินเ ชื่อ 2,000 บ าท (เศ ษของ 2,000 บ าท คิดค่ าอากรแสต มป์ 1 บ าท)

การเ บิกถอนเ งินสินเ ชื่อ

ธนาค ารจะโอนเ งินกู้เข้าบั ญชีออมทรั พย์ของผู้ขอกู้เป็นย อดสุ ทธิ หลังจากหั กค่ าอากรแสต มป์แล้ว

ผ่ อนชำระได้ง่ าย สะด วก รว ดเ ร็ว

บริษัท หรือ หน่ วยงานต้นสังกั ดที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาค าร จะดำเนินการหั กเงิ นเดื อนพนักงานทุกเดื อน เพื่อชำระคื นเงิ นกู้ให้ธนาค าร

ร ายละเอี ยดการสมั คร

เอกส ารทั่วไป

สำเน าบัต รประชาช นที่เห็นรูปห น้า และเล ขทะเบี ยน 13 หลักชั ดเจ น

สำเ นาบัญชีเงิ นฝากออมทรั พย์ธนาค ารกสิ กรไ ทย

หนังสื อแจ้ งให้ดำเนิ นการ (สาม ารถขอเอกส ารได้ที่ฝ่ายท รัพยากรบุคคลของบริษั ท / หน่ วยงานต้นสังกั ด ของผู้สมัค ร)

สำเ นาใบแ จ้งยอดเ งินสมาชิ กกองทุนสำร องเลี้ ยงชีพ

สำเน าใบเปลี่ ยนชื่ อ-สกุล (ถ้ามี)