เตรี ยมรอรับเงิ นโอนเลย 2,000 บ าท ให้ 2 กลุ่มนี้

หลังจากที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถ านการณ์การแพ ร่CV19

ระลอกเดือน เม.ย. เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเพิ่มวงเงิ นให้ประชาช นผู้มีสิ ทธิในโครงการ “เร าช นะ”

และ “ม.33 เร ารักกัน” อีกคนละ 2,000 บ าท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บ าท ดังนี้

โค รงการเร าช นะ : โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่ น “เป๋าตัง” วันที่ 20 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 27 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โค รงการเร าช นะ : โอนเงิ นบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โค รงการเร าช นะ : โอนเงิ นเข้าบั ตรประชาช น (กลุ่มเปราะบ าง) วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โค รงการ ม.33 เร ารักกัน : โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่ น เป๋าตัง วันที่ 24 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

และวันที่ 31 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โดยทุกโค รงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย.64

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรี ยมดำเนินการอีก 4 มาตรการ หลังสถ านก ารณ์ คลี่คลาย

โดยจะเริ่ มในเดือนก.ค.-ธ.ค.64 ได้แก่ คนละครึ่ง เฟส 3 โครงการบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ โคร งการ

เพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศษ โค รงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ซึ่งทั้ง 4 มาตรการดังกล่าว

ประชาช นจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพี ยง 1 คนต่อ 1 โค รงการเท่านั้น