ปรั บขึ้นแล้ว ร าค าท องวันนี้ 15 พ.ค.64

ร าคา ท องคำประจำวันที่ 15 พ.ค.2564 ปรั บขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายของวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา

ท องรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 27,550 บ าท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าท องคำ

เมื่อเวลา 09.26 น.ที่ผ่านมา

ท องคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,950 บ าท ขายออกที่ร าค าบ าทละ 27,050 บ าท

ตามประกาศครั้ งล่าสุด สำหรับท องรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,469.36 บาท

ขายออกที่ร าค า 27,550 บ าท ข ณะที่ร าค าท องคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,824.00 เห รียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปรา ค าท องคำ วันที่ 15 พ.ค. 2564

ประกาศครั้ งที่ 1

ท องแท่ง

•รับซื้ อ บ าทละ 26,950 บ าท

•ขายออก บ าทละ 27,050 บ าท

ท องรูปพรรณ

•รับซื้ อ บ าทละ 26,469.36 บ าท

•ขายออก บ าทละ 27,550 บ าท