เริ่ ม 15 พ.ค. ออมสิ นขย ายสิ ทธิ์กู้สู้ภั ยCV19 พื้นที่สีแ ดงเข้ มผ่ านแอปฯ MyMo

ธน าค ารออมสิ น แ จ้งความคืบหน้าการขย ายฐานผู้มีสิ ทธิ์ขอสิ นเชื่ อสู้ภั ย “CV19”

ตั้งเป้าเปิ ดสิ ทธิ์บน MyMo ให้ประชาช นได้ 2 ล้ านร าย สำหรับพื้นที่สีแ ดงเ ข้ม 6 จังหวัด

ช่วงเย็นวันที่ 15 พ.ค. 64 ย้ำผู้ที่เคยกู้แล้ว สามารถกู้อีกได้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธน าค ารออมสิ น เปิ ดเผ ยว่า ธน าค ารอยู่ระหว่างเร่งขย ายฐานผู้มีสิ ทธิ์ขอสิ นเชื่ อสู้ภั ย CV19

ลงระบบแอปพลิเคชัน MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

จะขย ายสิ ทธิ์เป็น 2 ล้ านร าย ให้สามารถกดขอสิ นเชื่ อได้ในช่วงเย็นของวันที่ 15 พ.ค. 2564

และขย ายเพิ่มเป็น 6 ล้ านร ายทั่วประเทศ ภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ซึ่ งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิม

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยกู้สิ นเชื่ อตามมาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของ CV19 มาแล้ว

ทั้งที่เป็นวงเงิ นกู้ไม่เกิ น 10,000 บ าท/ร าย และสิ นเชื่ อเสริมพลังฐานร ากวงเงิ นไม่เกิ น 50,000 บ าท/ร าย

มีสิ ทธิ์ขอกู้โค รงการสิ นเชื่ อสู้ภั ยCV19 ครั้งนี้ได้อีก โดยสามารถกดรับสิ ทธิ์ได้

ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 พ.ค. 2564 เช่นเดียวกัน

จึงขอแจ้งให้ประชาช นโปรดติดตามและกดเข้าแอปเพื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แ จ้ง

อย่ างไรก็ตาม หากสนใจร ายละเอี ยดและหลักเก ณฑ์เงื่ อนไขโค รงการ

โปรดติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือสอบถามได้ที่ facebook : GSB Society.