สภ าพอากาศวันนี้ ไท ยบนร้ อน ฝนฟ้าคะน อง ทุกภาค 33 จว.ระวั งลมกระโ ช กแ รง

ไทยตอนบน อากาศร้อนตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรงบางพื้นที่

ส่วน “ภาคใต้” ยังคงมีฝนฟ้าคะน องระยะนี้ “พายุดีเปรสชั น” บริเ วณฟิลิปปินส์ตอนใต้

ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของไ ทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องและลมกระโช กแ รงบ างพื้นที่

ทั้งนี้เนื่ องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไ ทยตอนบน

ส่วนบริเ วณอ่าวไ ทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ สำหรับ “พายุดีเปรสชั น” บริเ วณฟิลิปปินส์ตอนใต้

ที่กำลังเคลื่ อนที่ทางตะวันตก ไม่มีผลกระทบต่อลัก ษณะอากาศของประเทศไ ทย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไ ทยตอนบนมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไ ทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่ งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดเชียงใหม่ พะเย า น่าน ลำพูน ลำปาง ตาก

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดหนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร

นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้ อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครร าชสีมา บุรีรัมย์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 10 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดอุทัยธานี กาญจนบุรี และร าชบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดสุร าษฎร์ธานี

นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดพังงา ภูเก็ต

กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.