ครม. ลดเงิ นสมทบเหลื อร้ อยละ 2.5 รอลุ้ นสัปดาห์หน้า

“สุช าติ” เผ ย บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรั บลดเงิ นสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละร้ อยละ 2.5

เป็นเวลา 3 เดื อน เริ่ม มิถุนายน-สิงหาคม 2564 บรรเทาผลกระทบCV19 เตรี ยมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุช าติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแ รงงาน เปิ ดเผ ยว่า ค ณะกรรมการประกันสังคม

มีมติเห็นชอบ ร่ างกฎกระทรวงกำหนดอัตร าเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …..

โดยให้ลดอัตร าเงิ นสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตร า 33 จากเดิมฝ่ายละร้ อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้ อยละ 2.5

ของค่ าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตร า 39 เหลืออัตร าเดือนละ 216 บ าท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564

ส่วนงวดเดือนกันย ายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงิ นสมทบอัตร าเดิม เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนแก่ผู้ประกันตน

ในช่วงสถ านก ารณ์การแพ ร่ระบ าดของโ รคCV19 ในระลอก 3 ทั้งนี้ จะเสนอเข้าที่ประชุมค ณะรั ฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์หน้า

นายสุช าติ กล่าวต่อว่า การลดเงิ นสมทบในครั้ งนี้จะทำให้เกิ ดประโย ชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้าง จำนวน 485,113 ร าย

ผู้ประกันตนมาตร า 33 จำนวน 11,164,384 คน และผู้ประกันตนมาตร า 39 จำนวน 1,832,500 คน

สามารถนำเงิ นสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริ มสภาพคล่ องในช่วงวิ กฤติเศ รษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของโ รคติ ดเชื้ อCV19

ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 รวมเป็นเงิ นทั้งสิ้ น 20,163 ล้ านบ าท

อันเป็นการลดปัญหาทางการเงิ นของนายจ้างและผู้ประกันตน