หลังปร ากฏก ารณ์ซุปเป อร์ฟูลมูน หม อช้างเตื อน 3 ร าศี มีเก ณฑ์เครี ยด วิตกกังวล

ดูด วง 3 ร าศี กับ หม อช้าง อาจารย์ทศพร ศรีตุลา เตื อนผ่านเพจหม อช้าง ถึงปร ากฏก ารณ์ Super Moon

คืนนี้ (14 พ.ค.) ด วงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี เป็นระยะ 357,370 กม.

แล้วหม อช้างบอกต่ออีกว่าจะส่งผลให้ 3 ร าศีดังต่อไปนี้จะมี อ ารมณ์แปรปรวน เครี ยด และวิตกกังวล ในช่วงสัปดาห์นี้อีกด้วย

ร าศีเมษ 14 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ร าศีกรกฎ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

ร าศีตุล 18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน

นอกจากนี้ ในทางโหร าศาสตร์ด วงจันทร์เป็นด วงดาวที่ส่งผลในเรื่ องของอารมณ์ ทำให้ 3 ร าศี

ต้องถูกเตื อนต้องระวังในสัปดาห์นี้มากเป็นพิเ ศษ และจะมีภั ยธรรมช าติเช่นแผ่นดินไหวที่แ รง

แนะนำให้ส วดมนต์ก่อนนอนเพื่อให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ้น

สามารถส วดบทที่เคยส วดเป็นประจำ หรือ บทบูช าพระรัตนตรัย