บั ตรค นจ นร อบ2 ใครเ คยลงแล้ วต้องรีบดูเลย

บั ตรค นจ นร อบ2 ใครเ คยลงแล้ วต้องรีบดู

วันลงทะเบี ยนบัตรคนจนรอบให ม่ ปี64 รั ฐย้ำต้องลงทะเบี ยนให ม่ทุกร าย เพื่อความเท่าเทียม

ค าดหลักเกณฑ์หาค่ าเฉลี่ยครัวเรื่อน เช่ น มีครอบครัวหนึ่งมีคนในครบครัวทั้งหมด 4 คน

รั ฐจะทำเอาร ายได้ทั้ง 4 คนมารวมกัน โดยคเมื่อรวมแล้วต้องมีร ายได้และทรั พย์สินไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

มีสิทธิสมัครบัตรคนจน รวมไปจนถึงอาจจะตั ดสิทธิพวกที่ทำงานร าชการ

ดังนั้นบัตรคนจนรอบให ม่มาแน่นอนหลังพฤษภาคม 64 เป็นต้นไปแต่ยังสรุปวันที่ชัดเจนไม่ได้

และจะต้องลงทะเบี ยนให ม่ทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิรับบัตรอย่ างแท้จริงเพื่อช่วยเหลือคนจนจริงๆนั้นเอง…

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า

กระทรวงการคลังเตรียมจะเ ปิดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่ในเร็ว ๆ นี้

โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังจากการเปิ ดลงทะเบี ยนโครงการ

“เร าช นะ” สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่ น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น

ทำให้เห็นว่ายังมีประชาช นที่มีร ายได้น้อย แต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรั ฐอยู่อีกไม่น้อย

จึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐให ม่

เวลาและวันที่จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐหรือบัตรคนจน

หลังจากจบการลงทะเบี ยนโครงการเร าช นะ ช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิ ดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ

และประชาช นทั่วไป เข้ามาลงทะเบี ยนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่ และจากนี้ไป

กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล

หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว

“เดิมจะเ ปิดทบทว นบัตรสวัสดิการรอบใ หม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

แต่เจอโควิด-19 ระบ าดรอบให ม่จึงชะลอออกไปก่อน โดยหลังจากจบการลงทะเบี ยนโครงการเร า ช น ะ

ในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังก็จะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรั ฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบี ยนทบทวนให ม่ทุกคน

ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เช่ น มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ

แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าร าชการแล้ว ถ้าเ ปิดลงทะเบี ย นรอบให ม่ ข้าร าชการก็จะไม่มาลงทะเบี ยนแล้ว

เพร าะมีเงิ นเดือนเกินกว่า 1 แสนบ า ทต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์

แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรองออกไป” นางสาวกุลย ากล่าว

กำหนดเกณฑ์และเ งื่อ นไขให ม่

ทั้งนี้ การเปิ ดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขให ม่

โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากร ายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมา

ที่พิจารณาจากร ายได้ร ายบุคคล เช่ น ภรรย าในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงิ นได้บุคคลธรรมดา

แต่สามีเป็นผู้มีเงิ นได้จำนวนมาก

ที่ผ่านมาภรรย าก็จะได้รับสิทธิ แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์ร ายได้ครอบครัว

ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณาร ายได้ของครอบครัวนั้น

ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูร ายครอบครัวแล้ว

จะทำให้ มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้

อย่ างไรก็ดีก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพร าะการเ ปิดลงทะเบี ยนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว

ก็จะมีทั้งคนที่มีร ายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้ร ายได้ลดลงก็มี