สรุปรวม 6 โค รงการเยี ยวย า

คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรั ฐบ าลได้เปิ ดเผยว่า จะมีมาตรการแจกเงิ นเยี ยวย ามารองรับเร็วๆนี้ทั้ง 6 โค รงการ

ว่าแต่จะมีโค รงการอะไรบ้ าง เร าสรุปมาให้แล้ว

เร าช นะ

เร าช นะ ได้เพิ่มวงเงิ นให้ประชาช นอีก 2,000 บ าท ซึ่ งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

สำหรับผู้เข้าร่วมโค รงการเร าช นะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ใช้บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เริ่มโอนเงิ นเยี ยวย ารอบแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

งวดที่สองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ใช้สิ ทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั นเป๋าตัง

เริ่มโอนเงิ นเยี ยวย ารอบแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

งวดที่สองในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โค รงการ ม.33 เร ารักกัน

ม.33 เร ารักกัน ได้เพิ่มวงเงิ นให้ผู้ประกันตน มาตร า 33 จำนวน 2,000 บ าท

ซึ่ งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เริ่มโอนเงิ นงวดแรกวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

งวดที่สองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

โค รงการ คนละครึ่ ง เฟส 3

สำหรับโค รงการคนละครึ่ ง เฟส 3 นั้นทางรั ฐบ าลจะสมทบวงเงิ นให้คนละ 3,000 บ าท

ผู้ที่เคยได้สิ ทธิ์ในโค รงการคนละครึ่ งเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยรับสิ ทธิโค รงการคนละครึ่ งนั้น กระทรวงการคลังจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพิ่มอีก 16 ล้ านสิ ทธิ

ซึ่ งวันที่จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนจะมีความชัดเจนเร็ว ๆ นี้ โดยรั ฐบ าลจะโอนเงิ นเข้าแอปพลิเคชั นเป๋าตัง

ให้วันละ 150 บ าททุกวันจนครบ 3,000 บ าท

โค รงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

นี่คือโค รงการให ม่ล่ าสุดที่พึ่งเข้ามา

ซึ่ งโค รงการนี้ที่รั ฐบ าลออกมาก็เพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้ อสำหรับกลุ่มที่มีร ายได้ปานกลางถึงร ายได้สูง

รั ฐบ าลจะสนับสนุนบั ตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ให้กับประชาช นเพื่อใช้ซื้ อสิ นค้ า อาหาร เครื่องดื่ม

ในวงเงิ นไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคนผ่านแอปพลิเคชั น เป๋าตัง จะได้รับ E-Voucherr จากรั ฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 3

สำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐอยู่แล้ว ภาคต่อในรอบนี้ รั ฐบ าลจะเพิ่มวงเงิ นให้อีก 200 บ าท

เป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

โค รงการนี้จะมีการสนับสนุนเพิ่มกำลังซื้ อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศษ

ได้รับความช่วยเหลืออีกคนละ 200 บ าท เป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564