ชี้แจงแล้ว หลังประชาช นเดื อดร้ อนปรับจาก 2,000 เป็น 7,000 บ าท

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ที่ประชุม ครม.อนุมั ติมาตรการช่วยเหลือประชาช นในการเพิ่มกำลังซื้ อช่วง CV-19

ระลอกที่ 3 เพื่อดูแลประชาช นกว่า 40 ล้ านคนเป็นการเร่งด่ วน โดยเห็นชอบกรอบเงิ นกู้เพื่อเยี ยวย าและฟื้นฟูเศ รษฐกิจ

ปรับปรุงโค รงการเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน

เพิ่มวงเงิ นทั้ง 2 โค รงการรวมประมาณ 78,700 ล้ านบ าท โดยทั้ง 2 โค รงการจะเพิ่มเงิ นให้กับผู้ได้รับสิ ทธิ์

ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นจำนวน 2 สัปดาห์ โดยจะโอนวงเงิ นสิ ทธิ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พ.ค.นี้ และให้ใช้เงิ นไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564

คนละครึ่ ง ยังไม่มาเบื้องต้นรั ฐบ าลเยี ยวย าก่อน 2 มาตรการเดือนนี้

ซึ่ งรั ฐบ าลจะมีมาตรการเพิ่มเติมเเละจะขับเคลื่อเต็มที่ในไตรมาสที่ 3 คือ ตั้งเเต่เดือน ก.ค.เป็นต้นไป

ซึ่ งในช่วงนั้นจะมีมาตรการคนละครึ่ งเฟส 3 เติมเงิ นให้ผู้มีร ายได้น้อย เเละมาตรการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศู นย์พย ากรณ์เศ รษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้ าไทย มองว่า

มาตรการต่าง ๆ ควรขับเคลื่ อนทันทีตั้งเเต่ไตรมาสที่ 2

ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่มหาวิทย าลัยหอการค้ าไทยได้ไปสำรวจมา มาตรการ คนละครึ่ ง

ยังเป็นโค รงการที่ช่วยกระตุ้นร ายได้และเงิ นหมุนเวียนในเศ รษฐกิจได้ดี เพร าะช่วยลดสิ นค้ าการใช้จ่ายให้ประชาช นถึงร้ อยละ 50

ส่วนมาตรการแจก e-Voucher 5,000-7,000 บ าทต่อวัน มองว่ายังไม่จูงใจเท่าที่ควร

โดยอาจจะนำช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้งเพื่อจูงใจกลุ่มประชาช นที่อยู่ในฐานภาษี ร้ อยละ 20

พร้อมกันนี้ยังมองว่าเศ รษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะทดถอย มีแต่ก็น้อยมากแค่ ร้ อยละ 10-20 เท่านั้น

เนื่ องจากรั ฐมีมาตรการกระตุ้นการเร่งฉี ด วั ค ซีนที่จะช่วยได้

จึงมีเสี ยงมากมายจากประชาช นที่ได้รับสิ ทธิ เรียกร้ องให้ โอนเงิ น 2,000 สดเป็น 7000 เข้าบัญชีดีกว่า

เพร าะใช้งานย าก สมัครย าก แอพล่มบ่อยอย่ างไรก็ตาม มี โพลหลายสำนัก และโพสสอบถามตามกลุ่มต่างๆ

ประชาช นเกือบทั้งหมดเห็นว่า ถ้าขอเงิ นสดจาก 2000 เป็น 7000 บ าทเลยดีกว่าไหม

ล่าสุดคลั งได้ออกมาตอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว ในการเพิ่มงบ

ซึ่ งคลั งได้ชี้แจงว่าในส่วนของงบประมาณนั้นทางรั ฐอนุมัติมาเพื่อจัดสรรได้ตามที่ระบุไปข้างต้น

ซึ่ งยังมีการยืนยันว่ายังไม่มีการเพิ่มเงิ นแน่นอน แต่หากมีอะไรคืบหน้าจะรีบร ายงานอีกครั้ ง