ตร วจสอบขั้ นตอนลงทะเบี ยน MyMo สิ นเชื่ อ 10,000

13 พฤษภาคม 2564 ธนาค าร ออมสิ น ได้มีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยน กู้ยื มเงิ น สำหรับ เฟสแรก แล้ว

โดยเป็นสำหรับลูกค้ าในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

ปทุมธานี

ชลบุรี

สมุทรปร าการ

เชียงใหม่

ที่มีแอพ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สามารถกู้ยื มเงิ นได้ 10,000 บ าท

อัตร าด อกเบี้ย 0.35% หรือ 350 บ าท/เดือน โดยตั้งแต่เช้า หลายคนก็ได้ตั้งหน้าตั้งตารอลงทะเบี ยน

แต่แอพ MyMo ดันเกิ ดข้อผิดพลาด ล่าสุด ได้รับการแก้ไขแล้ว

(สำหรับคนนอกพื้นที่สีแดงเข้ม ให้รอเฟสที่ 2 โดยขย ายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป) โดยในกลุ่ม สิ นเชื่ อฉุกเฉิน ธนาค าร ออมสิ น 10,000 บ าท

ได้มีสมาชิก ได้โพ สต์อั พเด ตความคืบหน้า แจ้งให้ทร าบว่าล่าสุด สามารถลงทะเบี ยนกู้ยื มเงิ น 10,000 บ าทได้สำเร็จแล้ว

และเข้าสู่ขั้ นตอนอยู่ในระหว่างพิจารณาจากธนาค ารออมสิ น โดยธนาค ารออมสินจะพิจารณาและแจ้งผลผ่านแอพ MyMo ภายในสามวัน

ขั้ นตอนลงทะเบี ยน

รอลุ้ น

เรียกได้ว่าเงิ นเข้าเร็วมากๆนะครับ