กรมอุตุฯ เตื อน 46 จังหวั ด พื้นที่สีแ ดง

วันที่ 14 พ.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ช กแ รงบ างพื้นที่ ทั้งนี้เนื่ องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ส่วนบริเ วณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

อนึ่ง พายุดีเปรสชั่น บริเ วณฟิลิปปินส์ตอนใต้ที่กำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตก ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ข ณะที่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/

หมอกควันยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดเชียงใหม่ พะเย า น่าน ลำพูน ลำปาง ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่

และมีลมกระโ ช กแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวัดหนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวัดสุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช

พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ