ร าค าน้ำมันวันนี้รีบดูก่ อนเ ติม

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (10 พ.ค.) อ้ างอิงข้อมู ลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊ สโซลฮอล์ 95 จำหน่ าย

ที่ร าค าลิตรละ 27.75 บาท ส่วนแ ก๊สโซ ลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 27.48 บ าท

ร าค าดีเซ ลวันนี้ B10 ร าค าอยู่ที่ 24.59 บ าท ดีเ ซล B7 ราคา 27.59 บ าท

และดีเซ ลพรีเ มียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.36 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันพ รุ่งนี้ ยังไม่มีประก าศเปลี่ ยนแป ลง ตามข้ อมูลล่าสุ ดเมื่อเ วลา 8:34 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบ นซิน-แก๊ สโซฮอล์

• แก๊ สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.75 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.48 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.24 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.79 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.59 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.59 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.34 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.36 บ าท